Thực hiện mô hình trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng, trường THCS Vĩnh Yên đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc đặc biệt là mô hình hát then của HS, câu lạc ...